Đ/c: Ba Đồn - Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Trang thơ,văn


Nhắn gửi
23-01-2009

Nhắn gửi

                              Tặng HS 12

 
   C« bÐ ¬i! sao em buån như­ thÕ?
Mai xa råi, tr­ưêng cò cã nhí kh«ng?

Phót ra ®i cho ta göi ­ưíc mong

H·y cÊt c¸nh v÷ng vµng søc trÎ.

 

C« bÐ ¬i! sao em buån nh­ư thÕ?

K×a! ph­ưîng hång ®ang khoe th¾m s¾c trêi

Ve rén rµng cÊt tiÕng h¸t l· l¬i

Mµ sao ®«i m¾t vÉn cßn ngÊn lÖ.

 

C« bÐ ¬i! sao l¹i buån thÕ?

Cã nhí nh÷ng ngµy trèn häc rong ch¬i?

Råi mai ®©y ®øng gi÷a cuéc ®êi

SÏ cßn l¾m nh÷ng buån vui nh©n thÕ.

 

C« bÐ ¬i!®õng buån n÷a nhÐ!

PhÝa tr­ưíc kho¶ng trêi lµ ¸nh b×nh minh

§iÒu häc ®ư­îc em h·y ho¸ thµnh h×nh

....C« bÐ ¬i,®õng buån n÷a nhÐ!

 

                          Trần Hải Định

 
 

Xem bài khác
 • Khung trời bình yên        (20-01-2009)
 • Chùm thơ xuân        (08-01-2009)
 • Các bài mới đăng
 • Đọc lại bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy        (25-09-2026)
 • Cho đi và nhận lại        (29-12-2014)
 • Một chút hoài niệm        (29-12-2014)
 • Bài thơ: Số 1 Quảng Trạch        (27-11-2014)
 • Viết cho em bé mồ côi        (17-10-2014)
 • Chào xuân 2014        (24-01-2014)
 • Bộ đội cụ Hồ biểu tượng cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam        (19-12-2013)
 • Lời thú nhận muộn màng.        (22-11-2013)
 • Bà tiên của tôi        (20-11-2013)
 • Bố tôi        (17-11-2013)