/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Sử


HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
08-03-2011


HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

MÔ TẢ VỀ CẤP ĐỘ TƯ DUY VẬN DỤNG TRONG MÔN LỊCH SỬ

Cấp độ tư duy

                                            Mô tả

 

 

 

         Nhận biết

Học sinh nhớ được (bản chất) những khái niệm cơ bản của chủ đề và có thể nêu hoặc nhận ra các khái niệm khi được yêu cầu.

Đây là bậc thấp nhất của nhận thức, khi học sinh kể tên, nêu lại, nhớ lại một sự kiện, hiện tượng.

Thí dụ: Học sinh nhớ được ngày, tháng của một sự kiện lịch sử, tên một nhân vật lịch sử cụ thể.

 

 

 

        Thông hiểu

 

Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể sử dụng khi câu hỏi được đặt ra gần với các ví dụ học sinh đã được học trên lớp.

Ở bậc nhận thức này, học sinh có thể giải thích được một sự kiện, hiện tượng lịch sử, tóm tắt được diễn biến một sự kiện, nghe và trả lời được câu hỏi có liên quan.

Thí dụ: Học sinh có thể giải thích được sự kiện lịch sử diễn ra như thế nào.

 

 

 

 

Vận dụng ở cấp độ thấp

Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự nhưng không hoàn toàn giống như tình huống đã gặp trên lớp.

Ở bậc nhận thức này, học sinh có thể sử dụng được kiến thức để giải quyết 1 tình huống cụ thể.

Thí dụ: áp dụng một sự kiện lịch sử này để lý giải một sự kiện khác.

 

 

 

 

 

  Vận dụng ở cấp độ cao

Học sinh có khả năng sử dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây, nhưng có thể giải quyết bằng các kỹ năng và kiến thức đã được dạy ở mức độ tương đương. Các vấn đề này tương tự như các tình huống thực tế học sinh sẽ gặp ngoài môi trường lớp học.

Ở bậc này học sinh phải xác định được những thành tố trong 1 tổng thể và mối quan hệ qua lại giữa chúng; phát biểu ý kiến cá nhân và bảo vệ được ý kiến đó về 1 sự kiện, hiện tượng hay nhân vật lịch sử nào đó.

Thí dụ: tìm hiểu một sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, học sinh phải phân biệt, phân tích được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử khác nhau, v.v. Hoặc học sinh đánh giá được một sự kiện, nhân vật lịch sử.

Trong dạy học, để thuận lợi cho việc xác định mục tiêu nhận thức của bài học, các nhà giáo dục đã đưa về các bậc:

Biết (bậc 1): Với các động từ: nêu, liệt kê, trình bày, khái quát, kể tên v.v.

Hiểu (bậc 2 ) : Với các động từ: giải thích, phân biệt, tại sao, vì sao, hãy lí giải, vì sao nói v.v.

Vận dụng  (bậc 3) : Với các động từ : so sánh, phân tích, bình luận, nhận xét, vận dụng, đánh giá vv…


2. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (qua ví dụ minh họa)

Người thực hiện: Đặng Viết Tiến – THPT số 1 Quảng Trạch

Tên Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Chủ đề 1: XDCNXH ở Miền Bắc, Đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Miền nam(1954 – 1965).

 

Trình bày được đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ.

 

 

 

Số câu 1

Số điểm 3     Tỉ lệ 100%

Số câu: 1

Số điểm: 3đ

Số câu

Số điểm

Số câu

Số điểm

Số câu 1

3 điểm=30%

Chủ đề 2: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược Miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất 1965 – 1973.

Nêu những thắng lợi cơ bản của Quân và dân 3 nước Đông Dương trên mặt trận Quân sự góp phần đánh bại ”Chiến lược VNHCT” và ”Đông Dương HCT” 1969 – 1973

 

Hiểu được âm mưu thủ đoạn của Mĩ - Ngụy trong thực hiện ”Chiến lược VNHCT” và ”Đông Dương HCT” 1969 – 1973.

 

 

 

Số câu 1

Số điểm 5     Tỉ lệ 100%

Số câu:1/2

Số điểm: 2,5

Số câu:1/2

Số điểm: 2,5

Số câu

Số điểm

Số câu 2

5 điểm=50%

Chủ đề 3: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội ở Miền Bắc giải phóng hoàn toàn Miền Nam(1973- 1975)

 

 

giải thích được vì sao ta chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công mở màn, phân tich bước ngoặt của chiến thắng Tây Nguyên.

 

Số câu

Số điểm 3      Tỉ lệ 100 %

Số câu

Số điểm

Số câu

Số điểm

Số câu 1

Số điểm 2

Số câu 1

2 điểm=20%

Tổng số câu 3

Tổng số điểm 10

Tỉ lệ %

Số câu 1

Số điểm 3

30%

Số câu1

Số điểm 5

50%

Số câu1

Số điểm2

20%

Số câu 3

Số điểm 10

100%

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC  2010 - 2011

Môn: Lịch sử 12 - Thời gian 45 phút

 

     Câu 1: Trình bày đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ Ne Vơ 1954? (3đ)

     Câu 2: Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” ? Nêu những thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự của quân và dân 3 nước Đông Dương trong chiến đấu chống  chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” 1969 – 1973 ? (5đ)

      Câu 3: Vì sao Đảng ta chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong  năm 1975? Ý nghĩa của chiến thắng Tây Nguyên. (2đ)

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 HỌC KỲ II

BAN CƠ BẢN :THỜI GIAN (45 PHÚT)

 

Câu1: Trình bày đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ Ne Vơ 1954?( 3đ)

    + Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền với 2 chế độ chính trị xã hội khác nhau:

   -   Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.....0,5đ

   -   Miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.....0,5đ

   +  Nhiệm vụ của cách mạng trong thời kì mới.

   -   Miền Bắc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế,  tiến lên CNXH....1đ

   -   Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân , thực hiện thống nhất đất nước....1đ

Câu 2: Âm mưu thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” ? Nêu những thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự của Quân và dân 3 nước Đông Dương trong chiến đấu chống  chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” 1969 - 1973? (5đ)

   + Âm mưu, thủ đoạn: 2,5đ

   - “Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực và không quân, hậu cần của Mĩ và vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn. 0,75đ

   -   Giảm xương máu của người Mĩ trên chiến trường, tận dụng xương máu người Việt Nam vì mục đích thực dân mới của Mĩ. Thực chất đó là sự tiếp tục âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”. 0,75đ

    -  Quân đội Sài Gòn còn được Mĩ sử dụng như lực lượng xung kích ở Đông Dương trong việc mở rộng xâm lược Campuchia và Lào, thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”. 0,5đ

    - Lợi dụng mâu thuẫn Xô - Trung, thoả hiệp với Trung Quốc, hoà hoãn với Liên Xô. 0,5đ

   + Nêu những thắng lợi lớn trên mặt trận quân sự của quân và dân 3 nước Đông Dương trong chiến đấu chống  chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” 1969 - 1973?   (2,5 đ)

     - Từ 30/4 đến 30/6/1970, quân đội Việt Nam phối hợp với quân đội Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.... 0,75đ

      - Từ 12/2 đến 23/3/1971 quân đội Việt Nam phối hợp với nhân dân Lào đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn – 719” của 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn.... 0,5đ

     -Ngày 30/3/1973 quân ta mở rộng cuộc tiến công chiến lược với hướng chính là đánh vào Quảng Trị,  rồi phát triển rộng khắp miền Nam.....0,75đ

    -  Kết quả : Đến cuối 6/1972 quân ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, loại khỏi vòng chiến 20 vạn quân đội Sài Gòn, giải phóng những vùng đất đai rộng lớn và đông dân. 0,5đ

Câu 3: Vì sao Đảng ta chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong  năm 1975? Ý nghĩa của chiến thắng Tây Nguyên 2đ

    + Đảng ta chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu vì:

        - Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng mà cả ta và địch đều cố nắm giữ …….0,5

        - Lực lượng của địch tương đối mỏng và sơ hở do nhận định sai hướng tấn công của ta……..0,5

    +Ý nghĩa :

        - Mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của ngụy quân ngụy quyền..0,5đ

        - Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên  phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn Miền Nam.........1đ

 

 

 

 

 


Xem bài khác
 • Đổi mới phương pháp học môn lịch sử        (24-01-2009)
 • Phương pháp học tốt môn lịch sử        (19-01-2009)
 • Các bài mới đăng
 • An toàn giao thông, vấn đề rất được quan tâm hiện nay        (27-03-2016)
 • Suy nghỉ về việc tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy GDCD ở trường THPT        (25-12-2015)
 • Một số kinh nghiệm bồi dưỡng HSG môn lịch sử THPT        (26-12-2014)
 • Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học        (05-11-2014)
 • Thử “ bàn” thêm nguyên nhân Liên Xô tan rã ?        (17-09-2014)
 • Giới thiệu sách Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam        (15-01-2014)
 • Làm thế nào để học sinh hứng thú học môn giáo dục công dân        (25-12-2013)
 • Xuất xứ cặp ngà voi trong dinh độc lập        (21-10-2013)
 • LỒNG GHÉP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUA GIẢNG DẠY ...        (16-01-2013)
 • TẠO HỨNG THÚ HỌC HƠN CHO HỌC SINH ...        (16-01-2013)