/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Thời khóa biểu
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07/9/2009
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07/9/2009

Thời khóa biểu T34
Thời khóa biểu T34

Thời khóa biểu T31
Thời khóa biểu T31 thực hiện từ ngày 23/03/2009

Thời khóa biểu T29 (09/3/2009)
Thời khóa biểu T29 (09/3/2009) Xếp theo lớp

Thời khóa biểu T28(02/03/2009)
Thời khóa biểu xếp theo lớp

Thời khóa biểu T24(09/02/2009)
Thời khóa biểu xếp theo các lớp. Các em học sinh và phụ huynh có thể xem tại đây:

123456789101112