/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 08
01-05-2027

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08 - NQ/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 10 - KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

Ngày 24/4/2017, Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW và Kết luận số 10-KL/TW   của Bộ Chính trị. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Liên, Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì. Tham dự có toàn thể Đảng viên của Đảng bộ và cán bộ,  giáo viên trong toàn trường.

Toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân viên trường THPT Lương Thế Vinh tham gia học tập nghị quyết

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thanh Tịnh - Phó Bí thư đảng bộ,  Phó hiệu trưởng nhà trường, báo cáo viên thị ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; một số văn bản liên quan và văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị như: Luật Du lịch, Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 201/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về đẩy mạnh phát triển du lịch Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;  Chương trình hành động số 06/CTr-TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về phát triển du lịch, giai đoạn 2016 - 2020… 

Đ/c Trần Thanh Tịnh - Phó Bí thư đảng bộ,  Phó hiệu trưởng nhà trường, báo cáo viên thị ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết

Báo cáo nêu rõ tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH trung ương Đảng. Nêu những hạn chế yếu kém,  qua đó chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung sửa đổi, xây dựng ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Thị ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên toàn trường tiếp tục nghiên cứu các văn bản có liên quan tham mưu triển khai thực hiện.

Đ/c Nguyễn Thị Liên - Bí thư đảng bộ,  Hiệu trưởng nhà trường

  Trong quá trình thực hiện Nghị quyết và Kết luận cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời,  nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ vững mạnh, phát triển nhà trường lên tầm cao mới trong sự nghiệp giaó dục.

 

                                                                                Phạm Xuân Kỳ

Xem bài khác
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017        (09-02-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề 2016        (06-11-2026)
 • Đảng bộ trường thpt Lương Thế Vinh học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng        (29-05-2026)
 • Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020        (18-12-2025)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập chuyên đề 2020        (27-03-2030)
 • Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019        (27-03-2029)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019        (01-02-2029)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)