/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Hoạt động Đảng bộ


Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
18-12-2025

Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; phấn đấu xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh thành trường trọng điểm chất lượng cao tỉnh Quảng Bình

 

Trần Thanh Tịnh

Trong 5 năm qua, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo”, Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Chất lượng học sinh từ đầu nhiệm kỳ so với cuối nhiệm kỳ giỏi tăng 4,4%; khá tăng trên 10%; giải học sinh giỏi cấp tỉnh đầu nhiệm kỳ 69 giải cuối nhiệm tăng lên 103 giải. Đến nay đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn, 17 giáo viên có trình độ thạc sỹ, 04 giáo viên đang theo thạc sỹ. Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Nhà trường và một số cán bộ, giáo viên đạt nhiều thành tích nổi bật như: 01giáo viên được công nhận chiến sỹ thi đua toàn quốc; 01 giáo viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ,10 giáo viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo; 17 lượt giáo viên được công nhận Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh  và nhiều đồng chí được tặng giấy khen và Bằng khen của các Bộ, Ngành khác; Tập thể Nhà trường liên tục nhiều năm được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt năm học 2014-2015 trường được Bộ giáo dục & Đào tạo tặng cờ "Đơn vị tiêu biểu xuất sắc".

Có được thành tích trên là nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chăm lo về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (Khóa XI).

Đi đôi với việc chăm lo chất lượng giáo dục, Đảng bộ luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, chất lượng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác; phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Kết quả, hằng năm có 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có 85% đảng viên hoàn thành tốt và 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

          Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ  nhiệm kỳ qua cũng còn có mặt hạn chế:  Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa có nhiều nội dung thiết thực, lôi cuốn cán bộ, đảng viên tham gia; một số đồng chí cấp ủy ở các Chi bộ chưa chủ động nắm bắt và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, chi bộ có lúc chưa được phát huy tốt; nội dung, phương thức hoạt động của một số đoàn thể còn đơn điệu, chưa hấp dẫn lôi cuốn đoàn viên, hội viên tham gia.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với quyết tâm và sự thống nhất cao, phát huy những kinh nghiệm, kết quả và thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, BCH Đảng ủy trường THPT Lương Thế Vinh  nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, tiếp tục thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo của Ban giám hiệu, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của  Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai, quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,Chính sách,Pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diên giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác kiểm tra và giám sát, bảo đảm yêu cầu giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm; gắn kiểm tra, giám sát của cấp trên với tự kiểm tra, giám sát của cấp dưới và giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với Ban thanh tra nhân dân, đưa hoạt động kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, phấn đấu  xây dựng trường THPT Lương Thế Vinh thành trường trọng điểm chất lượng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.

 

Xem bài khác
 • Đại hội Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020        (17-05-2025)
 • Chi bộ KHXH đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2018        (21-04-2025)
 • Đảng bộ trường THPT Lương Thế Vinh với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên        (05-02-2025)
 • Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2015        (28-01-2025)
 • Các bài mới đăng
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)        (29-12-2028)
 • Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 khóa XII        (09-11-2028)
 • Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW7 (Khóa XII)        (01-06-2028)
 • Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề 2018        (10-03-2028)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018        (07-02-2028)
 • Đại hội các chi bộ        (29-08-2027)
 • Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa XII của Đảng        (24-07-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017        (16-05-2027)
 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 08        (01-05-2027)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017        (09-02-2027)