/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến

Trang chủ >> Các văn bản nội bộ


Tiêu chuẩn thi đua năm học 2011-2012
13-10-2011

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH

             TRƯỜNG THPT SỐ 1 Q.TRẠCH

                      ---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

             

 Ba Đồn, ngày 05   tháng 10  năm 2011

 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA

          Căn cứ vào luật thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ vào Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ vào thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2010 của Bộ Nội Vụ về việc hướng dãn thực hiện Nghị Định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủQuy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

          Căn cứ vào Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 2/7/2009 về công tác thi đua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

          Căn cứ vào hướng dẫn của Giám đốc sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm 2011-2012.

          Căn cứ vào qui chế hoạt động của Trường THPT số 1 Quảng Trạch, HĐTĐ dự thảo các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua năm học 2011-2012 như sau:

          A- CÁ NHÂN.

          I. Hoàn thành nhiệm vụ:

1. Phẩm chất chính trị tư tưởng tốt. Đạo đức lối sống mẫu mực. Không vi phạm các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và các quy định của chính quyền, tổ chức đoàn thể trong nhà trường

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể

3. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả giảng dạy đạt ngang mức trung bình của tổ, trường và của ngành (nếu có thi tốt nghiệp).  

5. Thực hiện tốt qui chế chuyên môn, chấp hành đúng kỷ luật lao động (Dạy đúng PPCT, kiểm tra, chấm điểm, vào điểm, ký sổ đầu bài, báo giảng, dạy thêm, học thêm...) đúng quy định.

6. Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo qui định của Sở GD&ĐT: 100% hồ sơ chuyên môn xếp loại TB trở lên.   

7. Chất lượng công tác: 100% giờ dạy được đánh giá từ TB trở lên; đối với chủ nhiệm, các công tác khác được xếp loại TB Kh trở lên. Dự giờ tối thiểu mỗi học kỳ 13 tiết cùng tổ chuyên môn (Giáo viên < 3 năm dự tối thiểu 18 tiết/HK).

8. Trong năm học: Nghỉ có lí do chính đáng không quá 40 ngày. Không bỏ quá 3 tiết/năm (Đối với TD-QP không bỏ vị trí dạy quá 3 lần/năm); Lên lớp (muộn hoặc ra sớm), vào họp muộn  từ 5 đến 10 phút  không quá 6 lần (Quá 10 phút coi như bỏ tiết). Cập nhật điểm, báo cáo muộn không quá 6 lần (Riêng cuối kỳ 1 và cuối năm phải cập nhật điểm đúng thời gian quy định để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn trường).

II. Lao động tiên tiến

1. Phẩm chất chính trị tư tưởng tốt. Đạo đức lối sống mẫu mực. Không vi phạm các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và các quy định của chính quyền, tổ chức đoàn thể trong nhà trường

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể

3. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả giảng dạy đạt ngang mức trung bình của tổ, trường và của ngành (nếu có thi tốt nghiệp).

5. Thực hiện tốt qui chế chuyên môn, chấp hành đúng kỷ luật lao động (Dạy đúng PPCT, kiểm tra, chấm điểm, vào điểm, ký sổ đầu bài, báo giảng, dạy thêm, học thêm...) đúng quy định.

6. Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo qui định của Sở GD&ĐT: 100% hồ sơ chuyên môn xếp loại khá trở lên.   

7. Chất lượng công tác: 100% giờ dạy được đánh giá từ khá trở lờn; đối với chủ nhiệm, các công tác khác được xếp loại khỏ trở lờn. Dự giờ tối thiểu mỗi học kỳ 13 tiết cùng tổ chuyên môn.

8. Trong năm học: Nghỉ có lí do chính đáng khụng quỏ 30 ngày. Khụng bỏ quỏ 2 tiết/năm (Đối với TD-QP không bỏ vị trí dạy quá 2 lần/năm); Lên lớp (muộn hoặc ra sớm), vào họp muộn  từ 5 đến 10 phút khụng quỏ 5 lần (Quá 10 phút coi như bỏ tiết). Cập nhật điểm, báo cáo muộn không quá 3 lần (Riêng cuối kỳ 1 và cuối năm phải cập nhật điểm đúng thời gian quy định để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn trường).

Chỳ ý:  Nếu đi học, bồi dưỡng từ 01 năm trở lờn thỡ kết quả học tập từ loại khá trở lên.

          III. Giáo viên giỏi cấp trường

          Những cỏ nhân xuất sắc tiêu biểu trong số những cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến đủ các tiêu chuẩn sau:

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch  được giao

  - Có ít nhất 1 bài viết trên trang Web của trường trước khi hội đồng xét duyệt

  - Chuyên môn xếp loại giỏi, sáng kiến kinh nghiệm xếp loại khá trở lên. Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi có ít nhất từ 02 giải trở lên. Đảm bảo đủ số giờ thực tập, thao giảng xếp loại tốt (Đối với giờ thực tập hoặc thao giảng những đ/c dưới 50 tuổi phải có ít nhất 1 giờ dạy sử dụng CNTT; các quy định khác như trong kế hoạch CM).

 - Nếu là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn không làm công tác chủ nhiệm thì tổ đó phải là những tổ loại I, II. Nếu là giáo viên chủ nhiệm thì lớp phải đạt loại I, II.

- Không vi phạm quy chế chuyên môn, nghỉ có lý do chính đáng không quá 20 ngày/năm, không bỏ tiết (trừ trường hợp có lý do thật đặc biệt được xác minh đúng); Lờn lớp (muộn hoặc ra sớm), vào họp muộn từ 5 đến 10 phút không quá 4 lần. Cập nhật điểm, báo cáo muộn không quá 2 lần (Riêng cuối kỳ 1 và cuối năm phải cập nhật điểm đúng thời gian quy định để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung toàn trường).

 - Những trường hợp tham gia bỏ phiếu CSTĐ cấp cơ sở nhưng số phiếu tín nhiệm tất cả thành viên tham gia trong HĐTĐ <2/3

          IV. Chiến sĩ thi đua Cơ sở

          Những cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong số những cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường đủ các tiêu chuẩn sau:

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch  được giao

  - Có ít nhất 1 bài viết trên trang Web của trường trước khi hội đồng xét duyệt

  - Chuyên môn xếp loại giỏi, sáng kiến kinh nghiệm xếp loại tốt. Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cú ớt nhất từ 03 giải trở lờn giải. Đảm bảo đủ số giờ thao giảng và được xếp loại tốt (Đối với giờ thực tập hoặc thao giảng những đ/c dưới 50 tuổi phải có ít nhất 1 giờ dạy sử dụng CNTT; các quy định khác như trong kế hoạch CM).

 - Nếu là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thì tổ đó phải là những tổ loại I, II. Nếu là giáo viên chủ nhiệm thì lớp phải đạt loại I, II.

- Không vi phạm quy chế chuyên môn, nghỉ có lý do chính đáng không quá 10 ngày/năm, không bỏ tiết (trừ trường hợp có lý do thật đặc biệt được xác minh đúng); Lên lớp, vào họp muộn từ 5 phút trở lên không quá 3 lần/năm. Cập nhật điểm, báo cáo muộn không quá 2 lần/năm.

- Được HĐTĐ bỏ phiếu tín nhiệm từ 2/3 trở lờn số lượng thành viên tham gia trong HĐ

          IV. Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, cấp Bộ.

          Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, Bộ được xét chọn từ những cá nhân xuất sắc tiêu biểu, có sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong số những cá nhân đó ba lần liờn tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

          Chỳ ý: + Những trường hợp đủ điều kiện xét không đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỉ luật sẽ được xếp khụng hoàn thành nhiệm vụ.

                     + Những người nghỉ quá 40 ngày trong 1 năm (có lí do) sẽ không xét thi đua.

          B) TẬP THỂ TỔ CM

          I. Tập thể tổ hoàn thành nhiệm vụ:

- Đoàn kết nhất trí cao, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

 - Đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định của Sở GD&ĐT (KH hoạt động tổ; KH năm học, KH dạy học tự chọn...; Theo dừi việc thực hiện chương trình, thực hiện kế hoạch hoạt động (CM-CNhiệm); Biên bản ghi họp tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề vv…

- Mỗi tháng có ít nhất 01 bài viết trên Website của trường.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các phần việc liên quan do nhà trường phân công. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng HSG, phù đạo HS yếu kém. Có biện pháp cải tiến nội dung, PPGD...

          + Đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm học được trường phê duyệt

          + Có giải học sinh giỏi cấp Tỉnh từ giải 2 trở lên (Riêng môn Tóan + Casio 3 giải trở lên)

          + Các môn tham gia thi tốt nghiệp phải đạt trên mức trung bình của tỉnh

 - Có ít nhất 80% các thành viên trong tổ đạt danh hiệu lao động tiên, không có CBGV xếp loại yếu kém về chuyên môn và đạo đức

 - Tổ công đoàn phải đạt vững mạnh

 - Không có thành viên vi phạm dạy thêm, học thêm

 - Đảm bảo chế độ sinh hoạt chuyên môn, báo cáo, trực báo, ghi điểm vào sổ...

         

          II. Tập thể lao động tiên tiến (Loại II): Là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

 - Đoàn kết nhất trí cao, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

 - Đầy đủ hồ sơ sổ sách theo qui định của Sở GD&ĐT (KH hoạt động tổ; KH năm học, KH dạy học tự chọn...; Theo dỏi việc thực hiện chương trình, thực hiện kế hoạch hoạt động (CM-CNhiệm) ; Biên bản ghi họp tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề vv…

- Mỗi tháng có ít nhất 01 bài viết trên Website của trường.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các phần việc liên quan do nhà trường phân công. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng HSG, phù đạo HS yếu kém. Có biện pháp cải tiến nội dung, PPGD...

          + Đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm học được trường phê duyệt

          + Có giải học sinh giỏi cấp tỉnh đối với các môn văn hóa từ giải 5 trở lên (Riờng mụn Toỏn + Casio 7 giải trở lên); Đối với TD-QP xếp toàn đoàn từ thứ 6-10 toàn tỉnh.

          + Có giáo viên giỏi từ cấp trường trở lên ít nhất là 20%    

          + Các môn tham gia thi tốt nghiệp phải đạt trên mức trung bình của tỉnh

 - Có ít nhất 80%  các thành viên trong tổ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, không có CBGV xếp loại yếu kém về chuyên môn và đạo đức

 - Tổ công đoàn phải đạt vững mạnh xuất sắc

 - Không có thành viên vi phạm dạy thêm, học thêm

 - Đảm bảo chế độ sinh hoạt chuyên môn, báo cáo, trực báo, ghi điểm vào sổ...      III. Tập thể lao động xuất sắc: Là tập thể được 3 năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

 - Cơ bản các tiêu chí như tập thể lao động tiên tiến.

 - Giải HSG cấp tỉnh đối với các môn văn hóa phải có từ 7 giải trở lên (môn Toán +Casio 10 giải trở lên); Đối với TD-QT xếp toàn đoàn từ thứ 1-4 toàn tỉnh.  

 - 100% thành viên trong tổ đạt LĐTT trong đó giáo viên giỏi từ cấp cơ sở trở lên ít nhất là 20%

          IV.Các hình thức khen cao.

            nhân đăng kí hoặc khi có thành tích xuất sắc HĐ thi đua của Trường, của ngành sẽ đề nghị.

         

 

PHÓ BAN THI  ĐUA

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

Trần Tiến Dũng  

TRƯỞNG BAN THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ths,Nguyễn Thị Liên

 

 

 

 

 

 

Xem bài khác
 • Phân phối chương trình 11-12 năm học 2011-2012        (07-10-2011)
 • Quy chế dân chủ        (16-11-2010)
 • Quy chuẩn thi đua        (16-11-2010)
 • Các bài mới đăng
 • Quy chế công khai năm học 2019 - 2020        (10-11-2029)
 • Thi thử THPT Quốc gia 2019        (04-04-2029)
 • Kế hoạch công khai năm 2018        (08-11-2028)
 • Quy chế quản lý tài sản năm 2018        (08-11-2028)
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019        (17-05-2028)
 • Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến học kỳ 1 năm học 2016 - 2017        (20-01-2027)
 • Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2015 - 2016        (20-05-2026)
 • Lịch thi thử THPT quốc gia năm học 2015 - 2016        (14-05-2026)
 • Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017        (11-05-2026)
 • Các văn bản quy chế tuyển sinh đại học 2016        (14-04-2026)