/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Các văn bản nội bộ

Qui chế làm việc của Ban Giám Hiệu 2013 - 2014
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU - Căn cứ Điều 18, 19 - Điều lệ trường THPT của Bộ GD-ĐT; - Căn cứ vào tình hình thực tế về quy mô trường lớp và đội ngũ CB, GV, NV trong năm học 2013-2014; - Để đảm bảo kỷ cương và phát huy tính hiệu quả trong công tác quản lý, BGH nhất trí thông qua Quy chế làm việc như sau:

1234567