/c: Ba ?n - Qu?ng Tr?ch - t?nh Qu?ng Bnh. Tel: 052.3514658 Email: contact@thpt-so1quangtrach-quangbinh.edu.vn
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Diễn đàn Ý kiến
Hoạt động Đảng bộ
Tăng cường sự đoàn kết nhất trí ...
Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong chi bộ là một vấn đề đặt ra hàng đầu, có tính chất cốt tử trong tổ chức Đảng. Bác Hồ đã từng nói: “ Hãy giữ gìn sự trong sạch, sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con người trong mắt mình”

Nâng cao năng lực lãnh đạo...
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO LÀ YẾU TỐ CƠ BẢN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THPT SỐ I QUẢNG TRẠCH TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

123